top of page
Informative Interview

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Loyalty Enterprises B.V. handelt in samenwerking met BesparenKan. De voorwaarden zijn opgesteld in samenspraak met BesparenKan. Loyalty Enterprises B.V hanteert deze voorwaarden.


ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Loyalty Enterprises in samenwerking met Besparenkan en de overeenkomsten tussen Besparenkan en haar deelnemers.

2. Onder Besparenkan wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan Motto Products B.V., gevestigd te Geleen aan de Pastoor Vonckenstraat 21, die met de handelsnaam Besparenkan haar diensten aanbiedt onder andere via de website

besparenkan.nl. Loyalty Enterprises B.V handelt in samenwerking met Besparenkan. Loyalty Enterprises gevestigd te Sittard aan de Arendstraat 3A.

3. Onder deelnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die zich bij Besparenkan heeft aangemeld voor één of meerdere van de door haar aangeboden diensten en/of (bespaar)mogelijkheden.

4. Onder overeenkomst wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst tussen Besparenkan en de deelnemer in het kader waarvan Besparenkan informatie verstrekt over producten of diensten van bij haar aangesloten leveranciers en desgewenst bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen deelnemer en leverancier(s) betreffende die producten of diensten.

5. Onder leverancier wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de onderneming die met Besparenkan een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan de deelnemer de producten of diensten die de betreffende onderneming aanbiedt al dan niet met korting op de gehanteerde prijs kan afnemen.

6. Alle informatie en aanbiedingen van Besparenkan welke zij op haar website, telefonisch of anderzijds kenbaar maakt, zijn geheel vrijblijvend. Besparenkan streeft ernaar om alle informatie op haar website en via andere uitingen zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Besparenkan maakt echter een uitdrukkelijk voorbehoud ten aanzien van ontwikkelingen en/of prijswijzigingen nadat de laatste wijzigingen op haar website zijn doorgevoerd.


ARTIKEL 2 AANMELDING BIJ BESPARENKAN

1. Iedere deelnemer kan zich maximaal één keer inschrijven bij Besparenkan.

2. Besparenkan is bevoegd de aanmelding van een deelnemer te weigeren.

3. Door inschrijving komt een overeenkomst tot stand tussen Besparenkan en de deelnemer op grond waarvan Besparenkan kosteloos haar diensten ter beschikking van de deelnemer stelt.

4. Indien de deelnemer zich heeft aangemeld bij Besparenkan via het daarvoor op de website opgenomen aanmeldingsformulier, wordt de deelnemer geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van de onderhavige toepassing algemene voorwaarden die op de website zijn opgenomen.


ARTIKEL 3 WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Besparenkan heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden met betrekking tot het product of de dienst van Besparenkan te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op haar website van kracht. Besparenkan adviseert daarom eenieder om deze voorwaarden op de website regelmatig te bekijken.

2. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dan heeft hij het recht de deelneming te bëindigen.

3. Indien de deelnemer de deelneming niet binnen een maand na wijziging van de algemene voorwaarden beëindigt wordt hij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd. Aldus maken de gewijzigde voorwaarden vanaf ingangsdatum deel uit van de overeenkomst tussen Besparenkan en de deelnemer.


ARTIKEL 4 INFORMATIEVERSTREKKING DOOR DEELNEMER

1. De deelnemer is verplicht alle gegevens volledig en correct op het aanmeldingsformulier op de website van Besparenkan in te vullen.

2. Indien zich na aanmelding wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens, dan dient de deelnemer dit aan Besparenkan door te geven. Besparenkan is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet ontvangen hebben van informatie door de deelnemer vanwege onjuist verstrekte (adres) gegevens aan Besparenkan.


ARTIKEL 5 PRIVACY

1. Besparenkan neemt de gegevens van de deelnemer op in een database met inachtneming van de AVG. De gegevens zullen nimmer zonder expliciete toestemming van de deelnemer aan derden worden verstrekt.

2. De gegevens van de deelnemer zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van het zoeken naar passende bespaarmogelijkheden door Besparenkan alsmede voor de noodzakelijke communicatie ten behoeve van de door deelnemer afgesloten contracten met leveranciers en andere informatievoorziening ten aanzien van diensten van Besparenkan. Tevens worden gegevens uitgewisseld met de door Besparenkan voor de deelnemer

gecontracteerde leveranciers.

3. Door inschrijving bij Besparenkan stemt de deelnemer er expliciet mee in, dat Besparenkan via e-mail, telefoon of per post aanbiedingen en nieuwsbrieven toezendt. Deze toestemming kan schriftelijk, waaronder per email worden ingetrokken.

4. Bij het einde van het deelnemerschap zullen de gegevens van de deelnemer worden verwijderd.


ARTIKEL 6 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST MET LEVERANCIER EN TOEPASSELIJKHEID

1. De overeenkomst tussen de betreffende leverancier en de deelnemer komt tot stand op het moment dat tussen de deelnemer en de leverancier een verkoop op afstand tot stand is gekomen en deze middels een voicelog is vastgelegd. Besparenkan treedt slechts op als bemiddelaar. De overeenkomst wordt dan ook uitsluitend tussen de deelnemer en leverancier gesloten.

2. Op afgesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier van toepassing.

3. Behoudens producten waarvoor een wettelijke uitzondering (7:46d, lid4 BW) geldt, heeft de deelnemer gedurende zeven (7) werkdagen na aanmelding voor een specifiek product het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Voor energieproducten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Dit kan middels een aan betreffende aanbieder gerichte e-mail of brief.

Voorwaarden: Text
Standing Meeting

PRIVACYBELEID

Privacy statement: Loyalty Enterprises 01 Jan 2020

Wie zijn wij?
Loyalty Enterprises B.V. is een onafhankelijke onderneming geregisteerd bij de kamer van koophandel onder kvk nummer 74318063.

Wat is ons doel:
Het doel van Loyalty Enterprises is het aanbieden van een vergelijking tussen leveranciers van producten als energie, internet/telefonie/televisie en verzekeringen, zodat u het voordeligste product kunt kiezen.

Welke gegevens verwerken wij van u:
De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om telefonisch contact met u op te nemen,om een vergelijking te maken tussen leveranciers van de producten die op de website van Besparenkan worden genoemd. Besparenkan zal ervoor zorgen dat voor elke verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn.

Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor de juiste verzending van de door u gekozen overeenkomst, en om u op de hoogte te houden van andere interessante aanbiedingen. Indien u geen prijs stelt op deze extra informatie, kunt u dit kenbaar maken aan onze partner BesparenKan via info@besparenkan.nl

Alle gegevens die door onze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden. De informatie die u als klant aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Op onze online contactformulieren verzoeken wij de gebruikers ons van zowel persoonlijke als zakelijke informatie te voorzien (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer). Deze gegevens worden door onze partner Besparenkan alleen gebruikt om contact met u op te kunnen nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:
Uw gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard in het bestand van onze partner BesparenKan. Na deze periode worden uw gegevens verwijderd, tenzij u tussentijds toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren c.q. te gebruiken. In dat geval zal vanaf het contactmoment een nieuwe periode van 24 maanden ingaan. Persoongegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Het verwijderen van uw gegevens betekent niet dat uw gegevens ook altijd vernietigd worden. De gegevens worden in ieder geval buiten bereik van de actieve administratie gebracht. Uw gegevens zullen in een archief bewaard worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Niet noodzakelijke gegevens zullen verwijderd worden. Gegevens voor de administratie zullen door BesparenKan langer bewaard worden.

Rechten van betrokkenen:
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact opnemen met onze partner Besparenkan via info@besparenkan.nl of telefonisch op 088 – 0550110.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. Voor de voorwaarden van een dergelijk verzoek; meer informatie hierover kunt u vinden op de recht van inzage pagina van mijnprivacy.nl (een website van het CBP).

 • Rectificatie: Heeft u het idee dat BesparenKan verkeerde gegevens van u heeft? Laat het ons dan weten, dan zorgen zij ervoor dat het aangepast wordt.

 • Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die BesparenKan van u heeft, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

 • Beperking: Denkt u dat uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt worden, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.

 • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.

 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen.

 • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings.


Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)


Hyperlinks:
Onze website bevat hyperlinks naar andere sites die niet tot ons netwerk behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken, noch voor de inhoud van deze sites. De sites van het netwerk gebruiken beveiligingstechnieken om het verlies, de verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. U als bezoeker kan te allen tijde aanbieder verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen.

Hoewel BesparenKan uw persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid behandelt, zijn zij niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of schade die daarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn. Voor vragen of opmerkingen over onze Privacystatement, kunt u contact met hun opnemen.

Cookies:
Bij het bezoeken van deze website en deelname aan eventuele online vergelijkingen laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens (cookies) worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag resp. reactie of het aanpassen en verbeteren van de website.

Wat zijn cookies:
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de pc, tablet of mobiele telefoon van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker en/of gebruikgegevens. Daardoor kan de website u, als bezoeker, bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.Op de website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Wij verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan onze website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. De volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • Het IP-adres.

 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm.

 • Vanaf welke pagina je op de Besparenkan website bent gekomen.

 • Wanneer en hoe lang je de besparenkan website bezoekt of gebruikt.

 • Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de besparenkan website.

 • Welke pagina’s je bezoekt op de besparenkan website.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
Je kunt je cookies verwijderen via je browser.

Wij gebruiken IP-adressen en “cookies” om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen. Deze website maakt daarbij gebruik van het programma “Google Analytics”. Voor de wijze waarop deze software uw gegevens verzamelt en opslaat raden wij u aan kennis te nemen van de privacy-policy ten aanzien van deze software. Daarbij wijzen wij u op het volgende:

Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voorwaarden: Text
bottom of page